Ministerstwo Środowiska odpowiada w sprawie quadów i motocykli rozjeżdżających skolwińskie lasy

Szanowny Panie Redaktorze,

w odpowiedzi na Pańskie zapytanie z dnia 4 lipca br., uprzejmie informuję, co następuje.

Problem nielegalnego poruszania się pojazdów, zarówno rejestrowanych, jak i nierejestrowanych w lasach jest problemem znanym Ministrowi Środowiska oraz Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe (PGL LP). Służby PGL LP, w tym Straż Leśna, dokładają wszelkich starań, aby eliminować ruch takich pojazdów z lasów. Z uwagi jednak na ich dużą mobilność oraz anonimowość ich użytkowników, często jest to utrudnione.

Należy wskazać, że artykuł 29 ustawy o lasach wskazuje, że ruch pojazdem silnikowym, zaprzęgowym i motorowerem w lesie dozwolony jest jedynie drogami publicznymi, natomiast drogami leśnymi jest dozwolony tylko wtedy, gdy są one oznakowane drogowskazami dopuszczającymi ruch po tych drogach.

Zgodnie z artykułem 161 kodeksu wykroczeń kto, nie będąc do tego uprawniony albo bez zgody właściciela lub posiadacza lasu, wjeżdża pojazdem silnikowym, zaprzęgowym lub motorowerem do nienależącego do niego lasu w miejscu, w którym jest to niedozwolone, albo pozostawia taki pojazd w lesie w miejscu do tego nieprzeznaczonym, podlega karze grzywny.

Natomiast art. 24 kodeksu wykroczeń reguluje kwestię orzekania kary grzywny. Ponadto, kodeks wykroczeń ustala górną i dolną granicę orzekania grzywny, z zastrzeżeniem regulacji innych przepisów. Wobec tego górna ustawowa granica wynosi 5 000 złotych.

Zgodnie z art. 24 § 3 kodeksu wykroczeń przy wymierzaniu kary grzywny pod uwagę bierze się dochody sprawcy, warunki osobiste i rodzinne, stosunki majątkowe oraz możliwości zarobkowe. Kara grzywny w swej istocie stanowi dolegliwość finansową, wobec czego przy jej orzekaniu należy mieć na względzie, że nie może ona obciążać członków rodziny sprawcy.

W związku z powyższym przepisy prawne są jasne w tej kwestii. Dokładane są wszelkie starania w kierunku ich egzekwowania.

Aktualnie w PGL LP – w nadleśnictwach, zatrudnionych jest 984 strażników leśnych, którzy prowadzą ww. obowiązki służbowe na powierzchni 7,3 mln ha lasów zarządzanych przez Lasy Państwowe. Należy przy tym zaznaczyć, że do obowiązków pozostałych pracowników Służby Leśnej należy również przeciwdziałanie i w ograniczonym zakresie bezpośrednie zwalczanie szkodnictwa leśnego. Jednocześnie mając na uwadze aktualną sytuację związaną z epidemią SARS-CoV-2 i wynikającymi z tego tytułu ograniczeniami, przede wszystkim ekonomicznymi, uprzejmie informujemy, że na chwilę obecną nie przewiduje się zwiększenia poziomu zatrudnienia w PGL LP w tym również w Straży Leśnej.

Należy wskazać, że zarówno Straż Leśna, jak i pracownicy służby leśnej na bieżąco monitorują sytuację dotyczącą nieuprawnionego wjazdu do lasu.

W związku z artykułem prasowym zawartym w mailu z dnia 4 lipca br., Dyrekcja Generalna LP zwróciła się z prośbą do RDLP w Szczecinie o podjęcie stosownych działań w zakresie ograniczenia szkodnictwa leśnego na obszarach leśnych w okolicach Skolwina.

Biuro Ministra
Ministerstwo Środowiska