Regulamin Portalu Internetowego skolwin.info

I. Postanowienia wstępne

 1. Portal Internetowy skolwin.info, na który składają się w szczególności Serwisy i Usługi zdefiniowane w Rozdziale II (Definicje) poniżej, udostępniany jest Użytkownikom przez osobę prywatną Macieja Zaśko – właściciela i redaktora naczelnego skolwin.info
 2. Portal Internetowy skolwin.info działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. W ramach Portalu Internetowego skolwin.info mogą działać udostępniane we własnym imieniu przez Usługodawcę Serwisy i Usługi w domenie internetowej skolwin.info i jej subdomenach
 4. Użytkownicy mają możliwość korzystania z serwisów i usług osób trzecich za pośrednictwem Portalu Internetowego skolwin.info poprzez stosowne połączenia do stron internetowych osób trzecich. W sytuacji opisanej w zdaniu poprzednim stosuje się  regulaminy lub inne dokumenty określone przez osoby trzecie świadczące daną usługę lub udostępniające dany serwis, a Usługodawca nie jest stroną umów o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranych pomiędzy Użytkownikiem a osobą trzecią w tym zakresie ani też nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone na rzecz Użytkowników przez osoby trzecie.
 5. Regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Portalu Internetowego skolwin.info. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług lub Serwisów w Portalu skolwin.info, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 6. Z wyłączeniem Usług i Serwisów określonych w szczególnych regulacjach, w tym w odrębnych regulaminach, cennikach, specyfikacjach technicznych, informacjach itp., niniejszemu Regulaminowi podlegają wszystkie Serwisy i Usługi świadczone w Portalu Internetowym skolwin.info.
 7. Przed rozpoczęciem korzystania z Portalu Internetowego skolwin.info, w szczególności z Usług i Serwisów dostępnych w Portalu, Użytkownicy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu. Korzystając w jakikolwiek sposób z Portalu Internetowego gorzow24.pl Użytkownik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa polskiego, a wszelkie spory rozstrzygane będą przez właściwe sądy polskie.

II. Definicje

 1. Portal Internetowy skolwin.info – zorganizowana platforma internetowa składająca się ze stron i innych narzędzi internetowych udostępnianych za pośrednictwem sieci Internet, będąc własnością Maciej Zaśko
 2. Użytkownik – każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z Portalu skolwin.info oraz Usług dostępnych w Portalu skolwin.info;
 3. Serwisy – wyodrębnione w ramach Portalu skolwin.info serwisy internetowe (www) oferowane Użytkownikom pod poszczególnymi domenami, do których prawa przysługują Maciejowi Zaśko;
 4. Partner – każdy podmiot współpracujący z skolwin.info na podstawie stosownej umowy; Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników dostępne w Portalu skolwin.info, umożliwiające w szczególności:
  1. zapoznawanie się z materiałami przygotowanymi przez skolwin.info lub Partnerów,
  2. korzystanie z funkcjonujących w ramach Serwisów mechanizmów informatycznych,
  3. korzystanie z pozostałych zasobów sieci Internet;
 5. Materiały – teksty, zdjęcia, grafiki, wykresy, materiały video, materiały multimedialne itp., w szczególności stanowiące utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

III. Zasady korzystania z Portalu skolwin.info

W ramach Portalu skolwin.info Użytkownik może korzystać w szczególności z następujących Usług:

 1. zapoznawać się z Materiałami udostępnionymi w taki sposób, aby Użytkownik miał do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, niezależnie od rodzaju i sposobu działania urządzeń, którymi Użytkownik się w tym celu posługuje, poprzez strony internetowe Portalu skolwin.info lub w ramach usług telekomunikacyjnych za pośrednictwem aparatów telefonicznych i innych urządzeń mobilnych;
 2. zamieszczać Materiały w celu ich prezentowania w Portalu skolwin.info w ramach świadczonej przez Usługodawcę usługi hostingu polegającej na udostępnianiu Użytkownikowi miejsca na serwerach Usługodawcy;
 3. korzystać z Serwisów społecznościowych umożliwiających prezentację osoby Użytkownika, nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów pomiędzy poszczególnymi Użytkownikami w celu wymiany poglądów i informacji, w szczególności w ramach komentarzy itp.;
 4. Świadczenie Usług na rzecz Użytkowników w Portalu skolwin.info odbywa się na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, z wyłączeniem Usług opisanych w odrębnych regulaminach.
 5. Z zastrzeżeniem pkt 4 poniżej do zawarcia pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem umowy o świadczenie Usług w Portalu dochodzi w momencie wpisania przez Użytkownika stosownego adresu URL strony internetowej Serwisu/Portalu skolwin.info w przeglądarce internetowej, natomiast do rozwiązania umowy o świadczenie Usług w Portalu skolwin.info dochodzi z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu/Portalu skolwin.info.
 6. Tryb i warunki zawierania oraz rozwiązywania umów o świadczenie Usług określonych w odrębnych regulaminach określają poszczególne regulaminy dotyczące tych Usług.
 7. Jeżeli odrębne szczególne regulacje dotyczące danej Usługi lub danego Serwisu, o których mowa w Rozdziale I pkt 6 niniejszego Regulaminu nie stanowią inaczej, korzystanie przez Użytkownika z Usługi w Portalu skolwin.info jest bezpłatne.
 8. W Portalu prezentowane są Materiały, w tym treści informacyjne oraz treści reklamowe, o których mowa w pkt 7 poniżej.
 9. Usługodawca ma prawo zamieszczania w Portalu skolwin.info treści reklamowych dotyczących usług oraz towarów Usługodawcy lub Partnerów. Treści reklamowe, o których mowa w zdaniu poprzednim, stanowią integralną część Portalu skolwin.info i prezentowanych w nim Materiałów.
 10. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z Portalem Onet prosimy kierować na adres: skolwin.info@gmail.com

IV. Własność intelektualna

 1. Portal skolwin.info oraz Materiały w nim zawarte, w tym utwory, znaki towarowe, bazy danych, ich wybór i zestawienie w Portalu skolwin.info, podlegają ochronie przewidzianej w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.06.90.631 j.t. z późn. zm.), ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U.01.128.1402 z późn. zm.), ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U.03.119.1117 j.t. z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.03.153.1503 j.t. z późn.zm.).
 2. Prawa do utworów, znaków towarowych oraz baz danych udostępnionych w Portalu skolwin.info przysługują Usługodawcy lub osobom trzecim. W przypadku, gdy przedmiotowe prawa przysługują osobom trzecim Usługodawca prezentuje w Portalu skolwin.info utwory, znaki towarowe oraz bazy danych na podstawie stosownych umów zawartych z tymi osobami, w szczególności umów licencyjnych i umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych, lub na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.
 3. Poprzez korzystanie z utworów lub baz danych udostępnionych w Portalu skolwin.info Użytkownicy nie nabywają żadnych praw ani też nie uzyskują licencji do tych utworów lub baz danych.
 4. Bez uprzedniej zgody Usługodawcy Użytkownicy mogą korzystać z Portalu skolwin.info oraz utworów i baz danych w nim zamieszczonych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku przewidzianego w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawie o ochronie baz danych. W szczególności niedopuszczalne jest:
  1. zwielokrotnianie, modyfikowanie, blokowanie, publiczne odtworzenie i publiczne udostępnianie w sieci Internet Portalu skolwin.info lub jego części lub utworów zamieszczonych w Portalu skolwin.info lub ich części, za wyjątkiem przypadków wskazanych w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa;
  2. pobieranie zawartości baz danych i wtórne ich wykorzystywanie w całości lub w istotnej – co do jakości lub ilości – części.
 5. Zamieszczając Materiały w Portalu skolwin.info Użytkownik oświadcza, że przedmiotowe Materiały są wolne od wszelkich wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich, oraz że posiada wszelkie uprawnienia i zgody wymagane obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności majątkowe prawa autorskie oraz prawa do wykorzystania wizerunku, do tego, aby Materiały mogły być udostępniane na łamach Portalu skolwin.info i nie spowoduje to naruszenia jakichkolwiek praw lub dóbr osób trzecich oraz oświadcza, że treść i forma Materiałów nie narusza obowiązujących przepisów.

V. Prawa i obowiązki użytkownika Portalu skolwin.info

 1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Portalu skolwin.info zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego w Internecie (netykieta), a w szczególności do:
  1. niezamieszczania treści popierających postawy społeczne lub głoszących poglądy dyskryminujące na tle rasowym, etnicznym, ze względu wyznanie itp.
  2. niezamieszczania treści wulgarnych lub zawierających wulgaryzmy;
  3. niezamieszczania treści powszechnie uznanych za obraźliwe i niezgodne z dobrymi obyczajami;
  4. niezamieszczania treści propagujących używanie narkotyków bądź nie dopuszczonych do obrotu środków odurzających, propagujących nadmierne spożywanie alkoholu, zawierających linki do stron www naruszających prawo lub dobre obyczaje lub zawierających dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe;
  5. nierozpowszechniania treści pornograficznych;
  6. nieuprawiania działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej,
  7. nieuprawnione jest dokonywanie jakichkolwiek testów penetracyjnych i testów bezpieczeństwa Serwisów Portalu skolwin.info
 2. Użytkownik zobowiązuje się nie naruszać praw, w szczególności majątkowych praw autorskich, ani dóbr osób trzecich.
 3. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie w Portalu skolwin.info Materiały, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody z tego tytułu.
 4. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika do Portalu skolwin.info treści o charakterze bezprawnym.
 5. Wszelkie naruszające regulamin treści / komentarze będą po ich zaobserwowaniu przez redakcję portalu bądź zgłoszeniu przez użytkowników niezwłocznie usuwane a ich autor zostanie zablokowany na okres nie krótszy niż rok kalendarzowy licząc od dnia usunięcia nieregulaminowej treści.

VI. Odpowiedzialność Usługodawcy

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. sposób, w jaki Użytkownicy korzystają z Portalu skolwin.info, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki;
  2. Materiały, w tym komentarze, zamieszczane w Portalu skolwin.info przez Użytkowników;
  3. jakiekolwiek szkody wynikające z niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Regulaminu działań Użytkownika;
  4. informacje pobrane z Internetu, w szczególności z Portalu skolwin.info ani za skutki ich wykorzystania przez Użytkowników oraz za ich przydatność dla Użytkowników;
  5. szkody spowodowane przyczynami niezależnymi i niezawinionymi od Usługodawcy, w szczególności spowodowane siłą wyższą.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności karnej, cywilnej i administracyjnej za korzystanie przez Użytkownika z Portalu skolwin.info w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub przepisami prawa.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, w szczególności włamaniami do systemu Użytkownika, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Użytkownika wirusami.

VII. Warunki techniczne niezbędne do korzystania z usług w Portalu skolwin.info

 1. Do korzystania z Usług w Portalu skolwin.info niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia mającego dostęp do sieci Internet oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW.
 2. Odrębne regulaminy dotyczące poszczególnych Usług mogą określać dodatkowe warunki techniczne niezbędne do korzystania z tych Usług.

VIII. Polityka prywatności

 1. Usługodawca informuje, iż podczas korzystania z Portalu skolwin.info w komputerze Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane “cookies” (dalej: pliki „cookies”). Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia Usług w Portalu skolwin.info. W plikach “cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisów, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
 2. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.

IX. Dane osobowe

 1. W przypadku korzystania z niektórych Usług w Portalu skolwin.info Użytkownik może podać swoje dane osobowe – podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże może być niezbędne do świadczenia Usługi w Portalu skolwin.info. Przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych Użytkowników odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.02.101.926 j.t. z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.02.144.1204 z późn. zm.).
 2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest skolwin.info , o ile odrębny regulamin lub formularz dotyczący danej Usługi nie stanowi inaczej.
 3. Usługodawca przetwarzać będzie dane osobowe Użytkowników wyłącznie w celu wykonania danej Usługi i w zakresie niezbędnym do jej wykonania. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników w innym celu niż wskazany w zdaniu poprzednim odbywać się będzie wyłącznie po uzyskaniu zgody Użytkownika i w zakresie wskazanym w przedmiotowej zgodzie.
 4. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, a także prawo ich poprawiania i żądania ich usunięcia. W przypadku, gdy dane osobowe są konieczne do wykonania danej Usługi żądanie usunięcia tych danych osobowych jest równoznaczne z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy o świadczenie danej Usługi.

X. Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Każdemu Użytkownikowi Portalu skolwin.info przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Portalu skolwin.info
 2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres: skolwin.info@gmail.com
 3. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez Użytkownika w reklamacji.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w pkt 3 powyżej – o nie więcej niż 30 dni – w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga nietypowych, szczególnych działań i ustaleń lub napotka przeszkody niezależne i niezawinione od Usługodawcy (awarie sprzętu, sieci internetowej itp). Usługodawca ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień – czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji.

XI. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin może być w każdej chwili zmieniany przez Usługodawcę. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Portalu skolwin.info wraz z informacją o ich dokonaniu.
 2. Korzystanie przez Użytkownika z Portalu skolwin.info po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie Użytkownik powinien powstrzymać się od korzystania z Portalu skolwin.info.
 3. Regulamin oraz wszystkie jego zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronach internetowych Portalu skolwin.info.
 4. Z zastrzeżeniem regulacji szczególnych, o których mowa w Rozdziale I pkt 6 niniejszego Regulaminu, Usługodawca – w każdym czasie – ma prawo zaprzestania świadczenia lub modyfikacji Usług lub Serwisów dostępnych w Portalu oraz wprowadzania nowych Usług lub Serwisów do Portalu.

Usługodawca jest uprawniony poinformować Użytkowników o powyższym, w szczególności poprzez zamieszczenie stosownego komunikatu w Portalu.