Premier Morawiecki potwierdził wprowadzenie stanu epidemii w Polsce. Co z tego wynika?

Minister zdrowia poinformował o podpisaniu wraz z ministrem spraw wewnętrznych i administracji rozporządzenia wprowadzającego stan epidemii w Polsce. Stan ten określają przepisy:

Zgodnie z art. 46 Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi w brzmieniu obowiązującym od 8 marca 2020r został dzisiaj ogłoszonym STAN EPIDEMII.

Od 20 marca 2020 Minister Zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw administracji publicznej, na wniosek Głównego Inspektora Sanitarnego może ustanowić:
1) czasowe ograniczenie określonego sposobu przemieszczania się,
2) czasowe ograniczenie lub zakaz obrotu i używania określonych przedmiotów lub produktów spożywczych,
3) czasowe ograniczenie funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy,
4) zakaz organizowania widowisk i innych zgromadzeń ludności,
5) obowiązek wykonania określonych zabiegów sanitarnych, jeżeli wykonanie ich wiąże się z funkcjonowaniem określonych obiektów produkcyjnych, usługowych, handlowych lub innych obiektów,
6) nakaz udostępnienia nieruchomości, lokali, terenów i dostarczenia środków transportu do działań przeciwepidemicznych przewidzianych planami przeciwepidemicznymi,
7) obowiązek przeprowadzenia szczepień ochronnych, o których mowa w ust. 3, oraz grupy osób podlegające tym szczepieniom, rodzaj przeprowadzanych szczepień ochronnych.


Ponadto Minister Zdrowia może ustanowić:
1) ograniczenia, obowiązki i nakazy, o których mowa w art. 46 ust. 4;
2) czasowe ograniczenie określonych zakresów działalności przedsiębiorców;
3) czasową reglamentację zaopatrzenia w określonego rodzaju artykuły;
4) obowiązek poddania się badaniom lekarskim oraz stosowaniu innych środków profilaktycznych i zabiegów przez osoby chore i podejrzane o zachorowanie;
5) obowiązek poddania się kwarantannie;
6) miejsce kwarantanny;
7) zakaz opuszczania miejsca kwarantanny;
8) czasowe ograniczenie korzystania z lokali lub terenów oraz obowiązek ich zabezpieczenia;
9) nakaz ewakuacji w ustalonym czasie z określonych miejsc, terenów i obiektów;
10) nakaz lub zakaz przebywania w określonych miejscach i obiektach oraz na określonych obszarach;
11) zakaz opuszczania strefy zero przez osoby chore i podejrzane o zachorowanie;
12) nakaz określonego sposobu przemieszczania się.

W związku z tym pracownicy podmiotów leczniczych, osoby wykonujące zawody medyczne oraz osoby, z którymi podpisano umowy na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, mogą być skierowani do pracy przy zwalczaniu epidemii. Do pracy przy zwalczaniu epidemii mogą być skierowane także inne osoby, jeżeli ich skierowanie jest uzasadnione aktualnymi potrzebami podmiotów kierujących zwalczaniem epidemii. Skierowaniu do pracy niosącej ryzyko zakażenia przy zwalczaniu epidemii nie podlegają: osoby, które nie ukończyły 18 lat bądź ukończyły 60 lat; kobiety w ciąży lub osoby wychowujące dzieci w wieku do 18 lat, w tym osoby wychowujące samotnie dzieci do lat 18; osoby, u których orzeczono częściową lub całkowitą niezdolność do pracy; inwalidzi i osoby z orzeczonymi chorobami przewlekłymi.

Decyzję o skierowaniu do pracy przy zwalczaniu epidemii na terenie województwa, w którym osoba skierowana posiada miejsce pobytu lub jest zatrudniona, wydaje właściwy wojewoda, a w razie skierowania do pracy na obszarze innego województwa – minister właściwy do spraw zdrowia. Decyzja o skierowaniu do pracy przy zwalczaniu epidemii stwarza obowiązek pracy przez okres do 3 miesięcy w podmiocie leczniczym lub w innej jednostce organizacyjnej wskazanych w decyzji.

Jak widzimy państwo ma teraz duże możliwości w zakresie organizacyjnym walki z epidemią. W życiu codziennym już nam się zmieniło a jeszcze bardziej się po ograniczało. Został wprowadzony całkowity zakaz korzystania z publicznych i ogólnodostępnych placów zabaw i siłowni. W wielu miastach wstrzymano również korzystanie z roweru miejskiego w Szczecinie absurdalnie ograniczono kontakt z biurem roweru czyli NIOL. W sklepach i urzędach wprowadzono limity osobowe, dezynfekcje rąk, w szpitalach dodatkowo mierzona jest temperatura. Ograniczono już komunikację miejską a nie wykluczone, że jeszcze bardziej będzie ograniczana. I nie jest to podyktowane oszczędnościami a tym, iż powinniśmy przemieszczać się swoimi środkami transportu by jak najbardziej ograniczyć przebywanie w skupiskach ludzkich. Pamiętajmy troszczmy się o zdrowie własne i zdrowie naszych rodzin, przyjaciół i nieprzyjaciół. Życie ludzkie jest bezcenne.